Schedule: 2019 European Jiu-Jitsu Championship

Tuesday (January 15th, 2019)

Wednesday (January 16th, 2019)

Thursday (January 17th, 2019)

Friday (January 18th, 2019)

Saturday (January 19th, 2019)

Sunday (January 20th, 2019)